Què és Agenda Local 21?

L'Agenda Local 21 és un sistema de gestió global a curt, mitjà i llarg termini del municipi dissenyat mitjançant la participació ciutadana. L'objectiu del qual és el respecte per uns fins ambientals, econòmics i socials, que es mesuren i s'avaluen periòdicament per mitjà d'un pla d'acció per tal d'aconseguir, amb la participació activa d'un fòrum ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels seus ciutadans.

Antecedents i justificació

Durant la Conferència Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, organitzada en 1992 per Nacions Unides, 173 estats aprovaren a Rio de Janeiro el programa d’acció sobre el medi ambient i desenvolupament per al segle XXI, el denominat Programa 21, introduint el concepte de sostenibilitat a través de la integració del medi ambient en el conjunt de les polítiques sectorials.

Agenda Local 21, a més d’esser un “compromís cap a la millora ambiental continua del municipi”, és també una proposta que permet impulsar a les administracions locals la construcció d’un poble mitjançant uns objectius tranversals de sostenibilitat i de participació ciutadana.

L’Agenda local a Santanyí

El procés d’AL21 de Santanyí començà el juny de 2004, on l’Ajuntament aprovà per sessió plenària l’adhesió a la Carta d’Aalborg i a la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles. A partir d’aquest moment es començaren a impulsar els documents tècnics específics, començant per l’elaboració de la Diagnosi Municipal, document que analitza diferents àrees de l’àmbit municipal i marca els punts forts i els punts febles detectats.

Durant l’any 2012 l’AL21 de Santanyí va seguir un procés de reactivació centrat especialment en la vessant participativa. Aquest es va centrar en la celebració de nous fòrums ciutadans, així com en el disseny de nous canals de participació. Les propostes que sorgeixen dels fòrums ciutadans com també de la corporació municipal permeteren l’actualització del pla mitjançant propostes noves.

Finalment, amb el Pla d’Acció executat pràcticament en la seva totalitat al 2014, s’inicia al 2015 una nova anàlisi del context social, cultural, econòmic i ambiental per tal d’avaluar els canvis que ha experimentat el municipi de Santanyí en aquests 10 anys d’implementació de l’AL21.

Actualment ens trobem en l’elaboració del nou Pla d’Acció, el qual serà el qui marcarà les noves línies de treball de l’Ajuntament a partir del 2017, sempre partint del pilar transversal de la participació ciutadana.

Diagnosi ambiental

La fase de Diagnosi es caracteritza per l'elaboració del document del mateix nom, on es realitza una anàlisi de la situació municipal en diferents àmbits que van des del marc socioeconòmic fins a la gestió dels vectors ambientals com poden ser l'aigua, els residus o l'energia, entre altres. Aquest document de diagnosi esdevé el marc de referència per l'elaboració dels posteriors Plans d'Acció.

A dia d'avui Santanyí disposa de dues diagnosis: l'elaborada en les primeres fases de l'Agenda Local 21 del municipi l'any 2004 i la posterior actualització de l'any 2014. Val a dir que les estructures dels documents i els àmbits analitzats han anat canviant de manera paral·lela a l'evolució de la metodologia de la pròpia Agenda Local 21, factor que justifica la diferència d'estructura entre una diagnosi i l'altra.

DIAGNOSI AMBIENTAL DE SANTANYÍ (Maig 2015)

Pla d'acció

La segona gran fase del procés de l'Agenda Local 21 és la de Pla d'Acció. El document de referència d'aquesta fase és un pla estratègic que defineix les actuacions a desenvolupar per esmenar els punts febles detectats a la diagnosi i per corregir les mancances destacades en el procés participatiu.

Actualment ens trobem en l’elaboració del proper Pla d’Acció.

PLA D’ACCIÓ, S’ESTÀ EXECUTANT.

Seguiment

En aquesta fase es fa el seguiment tant dels projectes desenvolupats com del procés participatiu, a més del càlcul dels indicadors clau de sostenibilitat. Aquests indicadors (ICS) serveixen per avaluar, amb una periodicitat anual, la tendència de la població, la situació econòmica i laboral, la gestió dels vectors ambientals, etc.

Altres documents

En el marc del pla de participació ciutadana de l'Agenda Local 21 del municipi de Santanyí s'ha desenvolupat el Debat Familiar. Aquesta activitat es tracta d'un qüestionari amb l'objectiu que les famílies puguin tenir l'oportunitat de donar el seu punt de vista sobre l'estat actual del municipi, podent fer aportacions que serviran a l'Ajuntament per marcar les pautes per assolir un model de desenvolupament més sostenible.

Per descarregar l'Informe de Resultats del Debat Familiar, féu click AQUÍ.