Subministrament mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra i manteniment integral de copiadores digitals multifuncionals i impressores per a diversos edificis municipals
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 d'octubre de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
6 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (54 KB)
Data publicació a la web: 5 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: f722b2cc4e8c5bfb337ec36fcd0cdc72642d1848
AVÍS ALS LICITADORS (314 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Presentació de la valoració dels sobres B i obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: 3f2c2aa12a22b6d824c342ef4c79fc71cf1f2617
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (81 KB)
Data publicació a la web: 15 d'octubre de 2015
Obertura sobres B
Emprenta digital SHA1: 67a9397e04a550f66c1256ada91aca828ce672f7
AVÍS ALS LICITADORS (101 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2015
Convocatòria Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: c105f93404d6e3b94adba9fe977cb3d16728e041
ACTA OBERTURA SOBRE A (83 KB)
Data publicació a la web: 8 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: d8d8c63cc9f7fc583814dcf16c8958ba5a876630
AVÍS ALS LICITADORS (280 KB)
Data publicació a la web: 6 d'octubre de 2015
Convocatória de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 358ae957edd5d6f2aa12c96a3eb31fe2e249e71d
Plec prescripcions tècniques (75 KB)
Data publicació a la web: 21 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 52a1c0cddb9aa65107506f44f84261f60197d86d
Plec clàusules administratives (458 KB)
Data publicació a la web: 21 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: dbdd24dc884bfb97d9962488b309233667d17d1e
Anunci Boib (97 KB)
Data publicació a la web: 21 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 9a21ab267668945f2ada98da2cafb113d659f354