EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE PERRUQUERIA DEL CENTRE D'ESTADES DIÜRNES DE S'ALQUERIA BLANCA
Número d'expedient:
11/2015
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de novembre de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
27 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
CONTRACTE (31 KB)
Data publicació a la web: 1 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 36f371e2bbc09ca6ac18d7db2992038245ae8861
ACTA DE LA MESA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (61 KB)
Data publicació a la web: 14 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 5b03163672f53b18eae1c4ec7d80bf31dabc7d6a
ACTA DE LA MESA REQUERIMENT LICITADORS (21 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 4500d0bc9a0a34625a8ec64be446f4245efd68d0
AVIS ALS LICITADORS (102 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per valoració del sobre B i obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: f9b4afd6ff9717dc50553abc4c417d089e72631a
ACTA DE LA MESA 25/11/2015 (39 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 102825fddbeb2b8509c6fe539802be3ce5c43fa2
AVIS ALS LICITADORS (12 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B
Emprenta digital SHA1: 0ce535d6ae4bb0041f8d41ded2cc94702f74f10b
ACTA DE LA MESA 18/11/2015 (31 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 98f65bfc5d3d515c8d5b4331e63f0033db580123
AVÍS ALS LICITADORS (94 KB)
Data publicació a la web: 16 de novembre de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres A i B
Emprenta digital SHA1: 9b5913c80b5a219efae58d1b6a292807af530967
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (85 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 19a8ae2836b0dad6974c31fe41bda83e8ae0e7c0
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (189 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 5edfd2683761328a86d18a15b8c6fa45539bcc80
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (127 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 34be1e7eebd2e5ad1742e95214d8b92393945551