EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE "BELLESA I CURA DELS PEUS" EN EL CENTRE DE S'ESTADES DIÜRNES DE S'ALQUERIA BLANCA
Número d'expedient:
12/2015
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de novembre de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
27 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
CONTRACTE (31 KB)
Data publicació a la web: 1 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: d6816e904524a63251cd7561a143def925727d11
ACTA DE LA MESA REQUERIMENT (21 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: a348dbb7127de7816ad0767efc73eae5935f3771
AVIS ALS LICITADORS (104 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per valoració del sobre B i obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: 44a80a6be94f6137a385ed777e49d26a59c120f9
ACTA DE LA MESA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (52 KB)
Data publicació a la web: 14 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 82060081d99b904d3c873a8fb7506190cc94323c
ACTA DE LA MESA 25/11/2015 (38 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 4887f86b89e2e918ae31a42e9cef09d285701eac
AVIS ALS LICITADORS (12 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per obertura del sobre B
Emprenta digital SHA1: c90b2336e89f67c3c22f3afe3af36ec05d69c0b4
ACTA DE LA MESA 18/11/2015 (31 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 7ef87515aeb0dd44bc66ebf14fd57dff204731d4
AVÍS ALS LICITADORS (96 KB)
Data publicació a la web: 16 de novembre de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per obertura dels sobre A i B
Emprenta digital SHA1: 20a7c20e0ac34b5e8c6b29b3a6dcc9ac1c5b6f34
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (87 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 2234480e62271b87b9dba2e92fe8edba0f1a08df
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (336 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 237fcc1939814ecac9fc1363e2f64bb4419555a1
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (84 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: f39a9b515285479a00aab70e69de9003539ab670