CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MINITREN TURÍSTIC A LA LOCALITAT DE CALA D'OR
Licitació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació
Número d'expedient:
4/2011
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 de maig de 2011
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
5 de maig de 2011
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (28 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2011
Emprenta digital SHA1: 1a8c08e41d77d78e29f6c2c48794a08cffdf199c
Licitació (23 KB)
Data publicació a la web: 12 de juliol de 2011
Emprenta digital SHA1: d63ffe0969e1c7e708fc5cc2139f3c513a2b11f3
Constitució Mesa contractació per puntuació (16 KB)
Data publicació a la web: 5 de juliol de 2011
Emprenta digital SHA1: e9bbb11dd5c15a66529cfeb91cafa2457bb0da37
AVÍS A TOTES LES PERSONES INTERESSADES (20 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2011
Comunicació de data de la Mesa de Contractació per a l'obertura de les proposicions presentades.
Emprenta digital SHA1: 12167720caa15fdf184115ea9e89ce83213dd7ea
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (546 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2011
Emprenta digital SHA1: 02da2ed432fec713acd777c2fbef054973b371c4
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (173 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2011
Emprenta digital SHA1: f71729439b0666f605c38ca808d33c4a723b4fc8