SERVEI D'ACTIVITATS LÚDICO-ESPORTIVES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Contractació per procediment obert, tramitació ordinària i mitjaçant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació
Número d'expedient:
7/2016
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 de maig de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
28 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (279 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 45602865fdba7da562026cb495d1fed0a5cfa889
ADJUDICACIÓ (166 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 89fd4826f17ef76479eef04d316464ad0a6f2cc9
ACTA DE LA MESA (60 KB)
Data publicació a la web: 23 de maig de 2016
Obertura sobres C
Emprenta digital SHA1: ab58c8340e90df15713d8d2b86d7b20c21bf86ed
AVÍS ALS LICITADORS (88 KB)
Data publicació a la web: 20 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 588ca03622accdd06bbac2aad5db658b05efd2ae
ACTA DE LA MESA (23 KB)
Data publicació a la web: 20 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: b740061e31aca10a8b54a227ae99052c0e9bd1c1
AVIS ALS LICITADORS (163 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 1ca1dafb31a69f5890e37f5ad62e755bc41c3b33
AVÍS ALS LICITADORS (159 KB)
Data publicació a la web: 6 de maig de 2016
Avís de rectificació d'errades al plec de prescripcions tècniques
Emprenta digital SHA1: 0e52ef7fe0781d6d147e6202ac6139a585284b83
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (374 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 8e7cb3b185d43b19b5e82265b6a2e762fcb4595c
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ACTIVITATS LÚDICO-ESPORTIVES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ (80 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 2f85e33df6693ba29e85fbe197311dca3e822fa5
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (134 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: be57eb9e687bcc99f07b741e71347cf6bc268cb5