SERVEI D’ESCOLETA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE A LA LOCALITAT DE CALA D’OR DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Contractació, per procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació
Número d'expedient:
8/2016
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 de maig de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
28 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (193 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: c23bae47fda8fb1ab3aadfc510371b900136afb5
ADJUDICACIÓ (195 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 25ca3a20616f778584c6412b98046e08ca497c31
ACTA OBERTURA SOBRE C (134 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 7f6007e0b0e986567413b62991e8b9e9f3dbf2b5
AVIS ALS LICITADORS (177 KB)
Data publicació a la web: 20 de juny de 2016
Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: e9df7275d9081a20982dace264688e57b48924ba
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (135 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 15ec24c760fd7a5b0b1316859e07baec0c30b1c8
AVÍS ALS LICITADORS (158 KB)
Data publicació a la web: 24 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació per obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: 1a9561fd41ee748ec52708f389b8be19f6186b53
ACTA DE LA MESA (30 KB)
Data publicació a la web: 20 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 4c6207642b2d2b1c7eebf3bf09c32fbcc4f20a68
AVIS ALS LICITADORS (170 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: c2c2e9c4010c00be77a4186993a2f080e0832b19
PLÀNOL DE L'ESCOLETA (117 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 5b1aa7ee89a137c16f5a013cfb832ece303d0a08
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (134 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 7258165cd1d873edfa876a96664a5d94e7d0e1dc
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (32 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: abf22d3e5fa3463b43bee362c82ff08bf1ef5dfd