SERVEI D’ESCOLETA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE A LA LOCALITAT DE SANTANYÍ
Contractació, per procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació
Número d'expedient:
9/2016
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 de maig de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
28 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (189 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 05a7804c9f109a00b8e66a3d8eb6bfc43acfdd9e
ADJUDICACIÓ (194 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: e4fb822b8b1ca29e6d7faed17869253dbcc630c5
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (139 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: b7d998b7d0af0f2b3e473d312acd1dbf22832926
AVIS ALS LICITADORS (173 KB)
Data publicació a la web: 20 de juny de 2016
Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: da8a89d49ee0717f969086442e4f3bd24c221687
AVIS ALS LICITADORS (157 KB)
Data publicació a la web: 24 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació per obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: 75943ade980c2db2a7b114d7d91a3d0fcbb7bac2
ACTA DE LA MESA (30 KB)
Data publicació a la web: 20 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 9f22ac30852314369242fce842716e706469a93c
AVIS ALS LICITADORS (164 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 65bc21f2a9771437f6cbd69246a190b098b5ff76
NOTA INFORMATIVA DEL PERSONAL A SUBROGAR (13 KB)
Data publicació a la web: 4 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: ed0ccd7e631531b023ac3a8e4df2329f22ccba58
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (132 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 5528c7f9900c9642c26e2b13f1920f630edf22a9
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (133 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 41e44f343a9cf8f8d820a119ded85ab5f650c5af
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (60 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 9cbd99ba0986f7b310ab87a6bc301748f036606d