EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A LA ZONA VERDA PÚBLICA DE LA PLAÇA PINAR A LA LOCALITAT DE CALA D'OR
Número d'expedient:
13/2016
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
19 de setembre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
22 d'agost de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (203 KB)
Data publicació a la web: 2 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f9738c4f7cbd8f2cdbf86cd763b21556c772d061
ADJUDICACIO (218 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 05577862e7ed7e8ae9543d1efe52b3650a2ec83b
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (22 KB)
Data publicació a la web: 22 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f03ffa8b44ee431cd6805211868846de42eae604
AVIS ALS LICITADORS (185 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 1042bf321af85d33fa28caaa32b560bc26dec05b
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (273 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 441f6745b81e82544a405c7cf80770a9f66b9e7b
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (138 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 31636455fce8fe34e1a3ed56a7dc315e9446547c
Licitació BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 390a8894a1b47c2db4183abfc85e15148f00322d
PROJECTE: Asume (51 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: e3cbbc71b63a840db24fd7ecef6e5dcb527f447a
PROJECTE: Memòria descriptiva (213 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 206238176d0905d4f92bb8f43688607cc77789d4
PROJECTE: Memòria constructiva (28 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 08137c2a70590f3c292bbe9a930367d288719e83
PROJECTE: Compliment del CTE (229 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: c99de61012cd2122a8a5d503e5bd2899a7e61fb5
PROJECTE: Normativa (82 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 4c8a1a1d76168f03fd14ce3adc8046781ba55a3d
PROJECTE: Plànols (1.53 MB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 7401e06a76ff50bba549ebb89e9201ca88749429
PROJECTE: Plec de condicions de l'edificació (605 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: e8f5995807dcabbb3868c7a7eba1af77996ff5b6
PROJECTE: Resum pressupost (42 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 5b339fafdfcd0bafb05b7571696a0ee8362fdd01
PROJECTE: Pressupost i medicions (140 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 611e5a2652b2835d591c47c849ba8ae676079e62
PROJECTE: Annexes (70 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 4ef019b6ba716f3dd02d8848d00d49f922cb977e
PROJECTE: Estudi bàsic de seguretat i salut (204 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 6171b19276d81b7f6a88a4c660ba89a9f5e20070