SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT EL SISTEMA D'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA I EL MANTENIMENT INTEGRAL DE COPIADORES DIGITALS MULTIFUNCIONALS PER A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS
Número d'expedient:
14/2016
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 d'octubre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
19 de setembre de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (251 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: f531e90e5af1d2383da064d5d937e91934e10aeb
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (59 KB)
Data publicació a la web: 17 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 20a90ea38d1c315ebd164ddd7d3f9b3b61c847ca
AVÍS ALS LICITADORS (165 KB)
Data publicació a la web: 14 d'octubre de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 75106b292bccddaf7d95ebc0bf6a7b22177a18e7
AVIS ALS LICITADORS (168 KB)
Data publicació a la web: 6 d'octubre de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 0a942a2b9007de041b57d8068273a0e96a1d5ad3
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (22 KB)
Data publicació a la web: 5 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: b06ff0c932dfe3ced3ef650c172662818a054045
AVÍS ALS LICITADORS (167 KB)
Data publicació a la web: 4 d'octubre de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: fa137303e426e291640e862594dd36aec735c942
AVÍS ALS LICITADORS (165 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: f24c757eea79b19a2e31a4384ac4114c20795475
ANUNCI LICITACIÓ BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ba0ed8706a81fdaab0a9c731203e578d54fcc181
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (197 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 3252107aca183ce7ade5b4d02871312bf399221c
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (42 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 1a66f93fef5d15004d64259f25d5451cb7231e76