OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER JUAN SEBASTIAN ELCANO DE CALA FIGUERA DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
17/2016
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
14 de novembre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
18 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (217 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 184f4f7004e59fb750746f9219f4cbe52359f90e
ACORD D'ADJUDICACIÓ (260 KB)
Data publicació a la web: 5 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 3778c21f7bee80e6aa8c050c7d6bb40a1ca99058
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (136 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b17f89ab1b166caa93f2f4874391db24de73dc1e
AVÍS ALS LICITADORS (152 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2016
Convocatòria Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 2f39ecfbe0b56905d026cfbd40d7a1b0db628fdf
AVÍS ALS LICITADORS (157 KB)
Data publicació a la web: 14 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: a61068086026add9f30359330427e57821731c10
ANUNCI LICITACIÓ BOIB (134 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 2e006df3ef7c51d8f1dc5d17e3186853f225528d
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (564 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 42cfb5c664daaf85f2e4d94e01cfe788b1ac243b
PROJECTE D'OBRA (8.29 MB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 3f3791416fa304cd316179ed9b1b94ea3834f8bb