OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE L'AVINGUDA TAGOMAGO DE CALA D'OR DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
18/2016
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
14 de novembre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
18 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (217 KB)
Data publicació a la web: 16 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 6340d0f42e08fb1f0bf431312c8440a5408e2cf5
ACORD D'ADJUDICACIÓ (262 KB)
Data publicació a la web: 14 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 707654b9455ecd496be3b8abbf1982421b4e4bfc
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (96 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 19b0ba28a06a91d3e76323d226aad6ad8c393b8a
AVIS ALS LICITADORS (148 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 31ec212eb5cc93b3b74a844a9d8590d831c8e4d8
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (31 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 7c2f557ab1fa112eddd8bee175f34c62a7e11d70
AVÍS ALS LICITADORS (155 KB)
Data publicació a la web: 15 de novembre de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 6c78e6e39aa598719fd4331e748ae26c6ab337e1
AVÍS ALS LICITADORS (155 KB)
Data publicació a la web: 14 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 09d42531022d67b1c623dfd646e881a35fd3594b
ANUNCI LICITACIÓ BOIB (134 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: b68105a10dee6b1ad20dbb5f2c78cde08b34fe36
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (564 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 05e5fb9e7ef728d7019cf5e2b308b3a0960bcdb6
PROJECTE D'OBRA (5.46 MB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 79cf8bd87735407eebff694d6b98fc861ce141c9