SERVEI DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
15/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
14 d'agost de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
31 de juliol de 2017
Arxius adjunts:
Anunci d'adjudicació (192 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 8838492a041dd4c1f6aa5d2b272131adb7f821f0
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (69 KB)
Data publicació a la web: 25 d'agost de 2017
Mesa de contractació de data 25/08/2017
Emprenta digital SHA1: dca597927928b3f5275d3836a9a6a48e232b9d6b
AVÍS ALS LICITADORS (147 KB)
Data publicació a la web: 23 d'agost de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 948f29d41d44577237f26a83397aa7ef1f5fb5fc
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (23 KB)
Data publicació a la web: 23 d'agost de 2017
Mesa de contractació de data 23/08/2017
Emprenta digital SHA1: 555a6a1ddc57a81378d73a4e06a682eb014f2409
AVÍS ALS LICITADORS (151 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: e7d391bd26c8eb8df7c6b34c995ca5025bcfa925
AVÍS ALS LICITADORS (31 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2017
Se suspèn Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 6bc61a0cb59103dd578c9107e5ce95262d178ea5
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 31 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 195ea0bc8013dbc51525d29262bc8753d74ef233
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (299 KB)
Data publicació a la web: 31 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 2a118f437dcbd72277c53a36213964e844e28e79
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (227 KB)
Data publicació a la web: 31 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 464647419c249e409bc9520414d9bd04a0c04e82