ASFALTAT DE CAMINS RURALS, CAMÍ DE SES VALENTINES - SON COSME PONS I CAMÍ DE MONDRAGÓ
Número d'expedient:
18/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
8 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (127 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: c4856f826d83d86584fb7f9449275b54cbd02b53
Acta Mesa A i B (76 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 9e5f7c4afcdfbb7dfdb663829c89ae7a91cd0723
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A, I SI ESCAU SOBRES B (27 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 9589c711aa967606f5be736f14ccad4860bac1c2
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (137 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 87a1c71e38b1c6589f5290b5bbee93cf0a821092
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (702 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 8f131c18713c6f2e683aaf3fcbf66fc1fa85b54f
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 6c74f46d57e230b946d669d8cbd2e909817ee6c2
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (8.86 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 9fc4fdad541d6617b16cd0480e3438c6dfce8d9b
ANUNCI BOIB DEL PROJECTE D'OBRA (116 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 592a85bf108cc1106239a8ab276f6613619dcb83