Subministrament mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra de contenidors de recollida selectiva
Número d'expedient:
10/2018
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
23 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
8 de març de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (126 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: 22fd68a36761d2cf77430fa7ea8687320ee8f5f2
ACTA MESA OBERTURA SOBRES "A" I "B" (55 KB)
Data publicació a la web: 4 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: b42ac6a15b64aa3c7204992b21391531329c0969
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A, I SI ESCAU, SOBRES B (163 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 9b21b66da3314e4de372f005d9a06716ae2cf977
AVÍS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIÓ (144 KB)
Data publicació a la web: 23 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: fe62b627ec87134c6eedbafe468d13ad96e071e5
NOTA ACLARATORIA SOBRE ERRADA MATERIAL EN ELS PCAP (77 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: f7236a7586644f4bee8822f650cbd464115c79cd
Plec de clàusules administratives particulars (503 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: aea1e1ac7b4584d075334c7776dbf6102390026f
Estudi econòmic (182 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 79ee29add1ed7a0b8a61629194eefdff453c3606
Plec de prescripcions tècniques (371 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: d8378ef19b3b2b348ae59b2c3638f20c3ee97fb0
Anunci licitació (134 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 7b21cd2c88d40d3e5980fe6e6eafb5ecce669a92