EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA A LA ZONA ESPORTIVA DE PORTOPETRO
La data límit de presentació dels sobres per a la licitació: 29/08/2011
Número d'expedient:
6/2011
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de juliol de 2011
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
1 d'agost de 2011
Arxius adjunts:
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (75 KB)
Data publicació a la web: 1 d'agost de 2011
Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractacíó, mitjançant procediment obert, per dur a terme l'explotació del servei de bar-cafeteria a la zona esportiva de Portopetro
Emprenta digital SHA1: 1d69c307b9987b4dc83d5d15564c149be3a420af
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (330 KB)
Data publicació a la web: 1 d'agost de 2011
Plec de clàusules que han de regir la contractació, mijtançant procediment obert, per dur a terme l'explotació del servei de bar-caferia a la zona esportiva de portopetro
Emprenta digital SHA1: 3300f5346f79253b7c05f503102109663b2a5895