PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL A LA LOCALITAT DES LLOMBARDS
Contractació, per procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a la prestació del servei de guarderia infantil a la localitat des Llombards del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
10/2011
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 de desembre de 2011
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
17 de novembre de 2011
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (28 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 8b4ccc106e257f34dd1859a3cc61af7192fb699c
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (22 KB)
Data publicació a la web: 27 de desembre de 2011
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C
Emprenta digital SHA1: 6e0e7033f5e0c935eb7552339ae5e64573c24d62
AVÍS ALS LICITADORS (23 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2011
Canvi de data de la Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: bb84c6f6424d6dbd79b760358784bf593d13642f
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (22 KB)
Data publicació a la web: 2 de desembre de 2011
Convocatòria de Mesa de contractació per a l'obertura de les proposicions presentades
Emprenta digital SHA1: dc82132e1d2344631585333a7cd5dbb035e242cc
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (36 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2011
Nota d'aclariment i esmena d'errada al plec de clàusules tècniques particulars
Emprenta digital SHA1: f1ee8d78701fe7060bdf6e3ba83d88ad7c41a0d8
AVÍS A TOTS ELS INTERESSATS (41 KB)
Data publicació a la web: 22 de novembre de 2011
Detectada una errada material al Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars
Emprenta digital SHA1: 30b1e5be409e7a5a9ade01a1ad32e227af35d519
PLÀNOL DE L'ESCOLETA D'ES LLOMBARDS (312 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 49414fbb08144617877aebb15c5f4e67f21d87c0
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (155 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 967e0e9d4fab56a04d315532f26821805b42e191
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (201 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2011
Emprenta digital SHA1: c42a51cb356ca1187ec5a9e5ff2ae55dc2e18a41