PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLETA INFANTIL DE PRIMER CICLE A LA LOCALITAT DE CALA D'OR
Contractació, per procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a la prestació del servei d'escoleta infantil de primer cicle a la localitat de Cala d'Or del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
9/2011
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 de desembre de 2011
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 de novembre de 2011
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (28 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 537f10d12843ada90f84b32df72521e23ccbb516
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (23 KB)
Data publicació a la web: 27 de desembre de 2011
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C
Emprenta digital SHA1: e59cecbc00a3be8a521d7c7d9e4641122bef7606
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (22 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2011
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B
Emprenta digital SHA1: 7ea42846fbb27b2d205f3b62199e4bdc832c99f4
AVÍS ALS LICITADORS (23 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2011
Canvi de data de la Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: 2dc85f72f935044bdfefd57f27c3f7a19c06e02e
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (22 KB)
Data publicació a la web: 5 de desembre de 2011
Convocatòria de Mesa de contractació per a l'obertura de les proposicions presentades
Emprenta digital SHA1: 017003d594abd099b8eedfe7577f494e201cbf5b
PLÀNOL DE L'ESCOLETA INFANTIL (117 KB)
Data publicació a la web: 28 de novembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 5b1aa7ee89a137c16f5a013cfb832ece303d0a08
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (87 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2011
Emprenta digital SHA1: e45af843891b819d390f44f692742f62783cd742
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (212 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 4590d2161e1ee86e0d87797d8fca502cc4f8c7c2
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (44 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2011
Nota d'aclariment i esmena d'errada al plec de clàusules tècniques particulars
Emprenta digital SHA1: 59070812ad2ac30aa943c6a73ca9edec21d5d32a