EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT A L'EDIFICI ANOMENAT "SA RESIDÈNCIA" DE SANTANYÍ
Contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per dur a terme l'explotació del servei de bar-restaurant a l'edifici anomenat "sa Residència" de Santanyí
Número d'expedient:
1/2012
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 de febrer de 2012
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
19 de gener de 2012
Arxius adjunts:
PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ AL BOIB (143 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2012
Data de finalització de presentació de proposicions: 3/02/2012
Emprenta digital SHA1: 32dcecc2e9ef5608f3838c1b60ee0f1f19549cc8
PLÀNOL DE L'EDIFICI (33 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: bff8732e1d149b9c59fba141ee6453f1f60e08b6
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (191 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: bea500dcac3ad783778835637ff157708c12bd12
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (94 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 740ad46706eb60b99280a1b28313361676502203