TANATORI AL CEMENTERI ALQUERIA BLANCA I CALONGE
Licitació de les obres del tanatori municipal annex al cementeri de s'Alqueria Blanca i Calonge Data de publicació a la web: 13/11/2012
Número d'expedient:
4/2012
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 de desembre de 2012
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
13 de novembre de 2012
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA (38 KB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2013
Emprenta digital SHA1: ada1da18252e94c55cc0c8e37b3d61905653e494
ADJUDICACIÓ OBRA (219 KB)
Data publicació a la web: 4 de gener de 2013
Emprenta digital SHA1: 9103eb22332fdbf2a5fabd53b9533b86663c0836
AVISO A TODOS LOS LICITADORES (51 KB)
Data publicació a la web: 18 de desembre de 2012
Convocatoria de Mesa de Contratación para informar de la valoración de las mejoras y para la apertura de los sobres C
Emprenta digital SHA1: bf685520c31f5f286844e17c54272b9340ec89e0
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (51 KB)
Data publicació a la web: 18 de desembre de 2012
Convocatòria de Mesa de Contractació per informar de la valoració de les millores i per a l'obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: 9b240a780af1fbe77dbc9a3df5cf089b3ddde1ae
AVISO A TODOS LOS LICITADORES (53 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2012
Convocatoria de nueva Mesa de contratación para proceder a la apertura de los sobres B
Emprenta digital SHA1: 4e802671f579c391595ac44d06ff39ff5a4608c6
AVISO A TODOS LOS LICITADORES (50 KB)
Data publicació a la web: 11 de desembre de 2012
Suspensión de la realización de la Mesa de Contratación de día 11/12/2012
Emprenta digital SHA1: d11acf0f164a75c55c5208a8b5828d747cbee475
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 11 de desembre de 2012
Suspensió de la realització de la Mesa de Contractació de dia 11/12/2012
Emprenta digital SHA1: d95e6a94aef57360e603a0a6a42f0d00b875c0fe
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2012 (204 KB)
Data publicació a la web: 19 de desembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 79ca124b6cee0e5a55c7aae4925925b91a5a2e9d
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 18/12/2012 (186 KB)
Data publicació a la web: 18 de desembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 308f11f9ff09237f903a398a0c2f2f1756b064c3
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 13/12/2012 (116 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2012
Emprenta digital SHA1: a7e94c900adb1f6fd304398d76df381706f0308b
AVÍS ALS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 11 de desembre de 2012
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura de les proposicions presentades
Emprenta digital SHA1: 64706175a6265922cfd89d41538ee6a70028b52c
Plec de condicions per a la contractació (299 KB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2012
Plec de condicions per a la contractació, mitjançant procediment obert econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, de l'execució de les obres del tanatori municipal annex al cementeri de s'Alqueria Blanca i Calonge
Emprenta digital SHA1: 52a7d777ebb746a2da1dbfa79c11eb062d3e82ac
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (53 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2012
Convocatòria nova Mesa de contractació per procedir a l'obertura dels sobre B
Emprenta digital SHA1: 6ba3dbfa0cfb25e165bbc6a857be1e06e4cba31e
AVISO A LOS LICITADORES (50 KB)
Data publicació a la web: 11 de desembre de 2012
Convocatoria de Mesa de Contratación para la apertura de las proposiciones presentadas
Emprenta digital SHA1: 043659bd02563f66b7f1e3d833b7d002a0fc6736
Anunci del BOIB (123 KB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 0c68dce6aadca2e73a9c002db9ff74d7301892cd
Estudi de seguretat i salut (16.00 MB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: ba3fa0c8acdeae89e6eeaba40bc695df6abd22f7
Plànols (14.36 MB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 68e8f9eb33722916782c48cacf31549bf98cc3bf
Plec tècnic del projecte (2.49 MB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 705f5476b31d9fcc679fd8e0f780896ed7220823
Memòria del projecte (9.00 MB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: c21af32042d053f28eba6ba8be762b40c575c1e5