SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL A LA LOCALITAT DES LLOMBARDS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
2/2013
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 de març de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
26 de febrer de 2013
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 19 DE MARÇ DE 2013 (111 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: 2da8c8b79da0f6bad7884b7aed2face22336e051
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 14 DE MARÇ DE 2013 (73 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: c669c0557d4b5aafa498b2ef6a46d3db8b97b169
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (93 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: ca2543c96a7e4f0c9632c46ed36dc2cab2476252
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (206 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 91ce29652d4aab3b20d0a6cd47ea0846dbf27775
PLÀNOL DE L'ESCOLETA (78 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 867ed6a5bec0aad8ebe0809615c3527cd873cd25
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (75 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 0646908370a29ba56ca1cab7faa9e27bf4082fc0