EXPLOTACIÓ BAR-RESTAURANT A CALA SANTANYÍ
Número d'expedient:
4/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
22 d'abril de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
8 d'abril de 2013
Arxius adjunts:
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (80 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 581067e2f3733eb7f6ac7c40813e87befa0585d6
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (359 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: d994b277a98bbf0720893df9017a45275fd942fd
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (79 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 7b400540d05e1613d2872dcef502feda658a44c3
PLÀNOL (27 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 8fd4d38f3d9a4d4f7a644ddec9ae9d970aab6250