SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Número d'expedient:
7/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 d'abril de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
9 d'abril de 2013
Arxius adjunts:
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2013
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 847e1cf11798223f23dd19da1175ef440d970869
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 30 D'ABRIL DE 2013 (76 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 76cfc09c84825b729be8d3d74a83fa8c19f5d487
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 24 D'ABRIL DE 2013 (74 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 3edc22796d8351aa2b467cf5b6112b69fddff19c
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (49 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 69f3db393cfe19a8c4e97752c538bf5ffd56e28f
ESMENA D'ERRADA AL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (149 KB)
Data publicació a la web: 16 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 3dff018cf3206f31aaca8aff6558443bdb45e831
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (79 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 4c3ae6ed7c5d97b01393bffc937413a610c66a27
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (180 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: b44ee2fc0ad6607c678b5ea8444f5069cf24f932
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (163 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: e4e2936d1c5e2ddb58c2b43cea81569c5e8884dd