EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL TEATRE PRINCIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
5/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 d'abril de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
9 d'abril de 2013
Arxius adjunts:
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: b1928a014c48776e4232fb702363c976af51db10
ESMENA D'ERRADA AL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (29 KB)
Data publicació a la web: 16 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: b4ed10eee76bd117796a5108961c2670b8188890
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (79 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: f0a9f4fcb1015549331b1f88fc6ff803b64973d5
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (174 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: fc1e67ffe2fc2dde9494bc910548bb381fef31bb