EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL CARRER VERGE DEL CARME, 27 AL PORT DE CALA FIGUERA
Número d'expedient:
8/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 de maig de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
26 d'abril de 2013
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 13/05/2013 (49 KB)
Data publicació a la web: 13 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 147c39d353b62a1f45a12a446f2bdf2dbaa4dc24
ANUNCIO BOIB (76 KB)
Data publicació a la web: 26 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 13ece7ce8275d17f7f34bb23239f680039e38736
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (215 KB)
Data publicació a la web: 26 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: df79334c05eb123158b43b72dee9bfa34af0529a
PLANOL PLANTA BAIXA (60 KB)
Data publicació a la web: 26 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 1681fe758c82d9c5d55c6ce709261ac93915c8fc
PLANOL PLANTA PIS (43 KB)
Data publicació a la web: 26 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: c27d365ce859dcf7c4997bb08287e13e85191883