EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT A L'EDIFICI "SA RESIDÈNCIA" DE S'ALQUERIA BLANCA
Número d'expedient:
9/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
15 de juliol de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
25 de juny de 2013
Arxius adjunts:
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (76 KB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2013
Emprenta digital SHA1: b6ad82fa9af78f4f0b3548c098aefb27601b3b92
ANUNCI DE LICITACIÓ EN EL BOIB (74 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: 8d851b59089cbe17c2a1c03e2a04031e20dbe55c
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (195 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: 756b5efd418a028d704305db46e5e97f6740d9b3
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (93 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: d7be325495e618f8b8487d781467b189fc9a7477