EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA I PISCINA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA ZONA NORD DE LA VERDA PÚBLICA DE "ES RAVELLS" A LA LOCALITAT DE CALA D'OR
Número d'expedient:
1/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
6 de març de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
4 de febrer de 2014
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ ZVP "ES RAVELLS (343 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 9feb19a8d21df62ab4ff56a0789438b7c141d2e9
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (40 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: c2df8432ca89fdc8bd19f697abf7c2f79a0ec99b
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (84 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: a8d6a32663d95a184cea3336a530dd398cef2507
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (362 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: b1951c617a87bd7fc1b1a3e16563554501467db4
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (118 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 70af7bcc5964772dd2c7b9d32024c71bb0abd50d
PLÀNOL (468 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: b5c4279ef36a3ff57cfc8a5dc5f27b20072a41c2