EXPLOTACIÓ PER DUR A TERME LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE REGULACIÓ D'ESTACIONAMENT A LA LOCALITAT DE CALA D'OR
Número d'expedient:
3/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 d'abril de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
27 de març de 2014
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (80 KB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2014
De data 14/05/2014
Emprenta digital SHA1: 09ce2c327173cad68257809c45e7bfc5bd883717
DARRERA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE LA TAXA DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS (ORA) (13 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 16bbeb4ef75dc78b3703b9405dd879927b6fe84e
AVÍS ALS LICITADORS (25 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: e44e89f8434f7207bc0e8e248b3013d9c3eed7c9
AVÍS ALS LICITADORS (27 KB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2014
Convocatòria de Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: 3e0332b1b1ffa580a6acebe7445bbc46bc859df0
AVÍS ALS LICITADORS (47 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: e768ec5d789cabded7f9f362f7963236a6ff3e1f
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (74 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2014
Realitzada en data 25/04/2014
Emprenta digital SHA1: 0335cce003625f8b1be601b12a76d100e393a7de
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2014
Convocatòria de Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: 54f7ffeca0bd06a6472c2304aceb0e82ddc07c1c
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (70 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2014
Data 22 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: b9c678ce99889d83549d49389eb2cb5f361c468d
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (28 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: efac319f9d9dd0d463c2e6cf34d51684f5eca8c3
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (74 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: d5132fcc508079d7bca45aa8bc866a56ff85a8b7
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES (161 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 909d11db06ed3a1ebc94ea07edf86f8c3475b36c
PLÀNOL (312 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 7a7736c7487c3fdb46d4c84ec40f0fa7aaaba176
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (309 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 55b8bee9fa21e8a0c97e56b5f2e8506af99b27e1