L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA UN PLA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA A TOT EL MUNICIPI
COMENÇARAN PER SANTANYÍ PER L’AFLUÈNCIA DE CENTRES EDUCATIUS I CONTINUARAN PER TOTS ELS NUCLIS.
Nou Pla Mobilitat Santanyí
Nou Pla Mobilitat Santanyí
L’Ajuntament de Santanyí ha sol•licitat un estudi a l’empresa Cinesi per tal d’analitzar la situació actual dins el terme en relació a la mobilitat i a la seguretat de tots els veïnats. Aquest projecte que suposarà una inversió de 14.734 euros s’estendrà per tot el municipi i s’inclourà el polígon industrial de s’Olivó situat a la carretera Ma19.

Es posarà una atenció especial en la potenciació dels models sostenibles, és a dir, vianants i bicicletes. Aquest objectiu és del tot coherent amb el fet que Santanyí és una “Ciutat Amiga de la Infància” i que per tant, té la voluntat de treballar per convertir el nucli urbà en un entorn més segur.

Primer de tot, cal establir una base d’informació que ajudi a caracteritzar la zona. Una segona fase serà la de diagnosticar el sistema de transport i mobilitat que avaluarà quins són els punts forts i els punts febles de cadascun dels elements principals que conformen la xarxa de mobilitat. Finalment, s’analitzaran les possibles millores i es faran propostes d’actuacions de mobilitat sostenible i millora de la seguretat viària. Es mesuraran aspectes com l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda (barreres arquitectòniques) l’amplària de les voreres i dels carrers, la capacitat d’estacionament a la via pública, la localització d’activitats comercials, la localització de passos per a vianants, la identificació de parades d’autobús, etc.

Abans de tot, l’Ajuntament creu que és imprescindible la participació de tots els agents, siguin socials o econòmics. Per això, periòdicament es mantindran reunions amb associacions de veïns, amb grups de la tercera edat, amb consell escolars i AMPA’s, amb l’associació “La veu dels infants” o d’altres com associacions hoteleres, associacions de comerciants, associacions de taxistes o sindicats.

Segons ha volgut destacar Maria Pons: “Dia a dia, juntament amb la Policia Local duem a terme diferents estudis i projectes per tal de millorar la seguretat i la mobilitat del nostre terme. Ara però, hem vist necessari fer una anàlisi exhaustiva i analitzar cas per cas tots els nuclis. Per tal de dur a terme aquest gran projecte hem hagut de sol•licitar ajuda a experts com Cinesi que disposen de mitjans professionals i experiència que ens permetran analitzar tots i cada uns dels aspectes a millorar”.
Bookmark and Share