L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA UN NOU SISTEMA PER A PAGAR TRIBUTS DE MANERA FRACCIONADA
L’Ajuntament de Santanyí va aprovar ahir durant el ple una modificació provisional de l’Ordenança Fiscal per a l’exercici de 2016 i següents que permetrà que tots els que hagin de pagar un tribut ho puguin fer de manera fraccionada a partir de dia 1 de gener.
És a dir, tots els que hagin de fer front al pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de recollida de fems i clavegueram, la taxa d’entrada i sortida de vehicles (gual) o la taxa d’ocupació de via pública, podran acollir-se a aquesta nou sistema de pagament que permetrà pagar en quotes de 9 o 4 pagaments.

Per sol·licitar aquest sistema especial de pagament s’han de complir els següents requisits:
Formular l’oportuna sol·licitud abans de dia 10 de febrer de l’any que es tracti.
No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. S’haurà d’adjuntar còpia de la cartilla bancària o certificat de l’entitat financera on consti que l’obligat al pagament és el titular del compte en què es domicilien els pagaments fraccionats. En cas que l’obligat al pagament no fos el titular, el titulat del compte ha d’autoritzar la domiciliació.

El fet d’inscriure’s a aquest nou sistema de pagament es prorrogarà automàticament per a l’any següent sempre que l’interessat no en manifesta la seva renúncia i no tingui deutes pendents.

En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.

Tal com ha explicat el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, es tracta “d’una mesura necessària atesa l’actual situació econòmica que travessen les economies domèstiques, especialment les més desfavorides a causa de la crisi en la qual ens trobem immersos”. Galmés ha afegit: “és una mesura que permet facilitar les coses a la gent i qui ho sol·liciti no haurà de pagar cap tipus d’interès o increment”.

Bookmark and Share

Dokumente zum Herunterladen und Links