L’Ajuntament de Santanyí reclama solucions al Govern per millorar l’aigua del municipi
Galmés: “Posar remei al problema de l’aigua està en mans de Govern de les Illes Balears; l’Ajuntament ha fet diferents propostes, però no s’han tingut en compte”
L’Ajuntament de Santanyí fa anys que fa feina per donar una solució al problema de l’aigua que pateix el municipi i en especial el nucli des Llombards. És per això que donades les darrers informacions publicades als mitjans de comunicació, el consistori vol exposar els esforços que s’estan duent a terme actualment per solucionar la problemàtica relacionada amb l’abastiment d’aigua a tot el municipi i en concret a es Llombards.

Ja a l’any 2015, aquesta administració local va posar en marxa el Pla de Gestió de la Demanda dels Recursos Hídrics en el Terme Municipal de Santanyí (PGDRH) per tal d’ordenar i planificar les actuacions dirigides a millorar el subministrament d’aigua de consum humà en tot el municipi i a avançar, així, cap a un ús sostenible del recurs aigua.

Dins d’aquest pla, l’Acció 4.2.1: Redacció i execució del projecte per assolir la interconnectivitat de xarxes de subministrament al municipi, s’està finalitzant la redacció del projecte i la tramitació dels permisos pertinents per iniciar la primera fase. Concretament, la part d’aquest projecte que fa referència a es Llombards, té l’objectiu de garantir la distribució d’aigua d’un pou apte per a l’abastiment humà als ciutadans d’aquest nucli. Les actuacions del projecte contemplen, per una banda, la instal·lació d’una canalització per connectar la xarxa de subministrament urbà des Llombards amb la xarxa del nucli de Santanyí, que sí que disposa de pous d’abastiment d’aigua de consum humà amb els permisos pertinents de la Direcció General de Recursos Hídrics. A més a més, també es construirà un dipòsit d’uns 100 m3 per assegurar l’abastiment de tota la població des Llombards en cas de necessitat o averia. El cost d’aquest projecte és d’uns 500.000 € i el període d’execució és aproximadament d’un any.

A part d’aquesta acció concreta, l’Ajuntament es compromet a seguir treballant i executant les actuacions previstes en el PGDRH per tal de millorar les condicions d’abastiment d’aigua de consum humà i poder, finalment, garantir una millor qualitat de l’aigua subministrada. Des de l’inici de legislatura l’Ajuntament de Santanyí ha reclamat en innumerables ocasions al Govern de les Illes Balears la necessitat d’arribada d’aigua al Migjorn de Mallorca. Bé ja sigui executant el projecte de xarxa de distribució en alta aprovat pel mateix Govern i que apareix en el Pla Hidrològic de les Illes Balears de l’any 2015 que preveu l’arribada d’aigua de bona qualitat des de Sa Costera; o bé permetent la instal·lació d’una dessaladora per els municipis de Santanyí, Campos i Ses Salines. Segons explica el batle del municipi, Llorenç Galmés, “la manca de resposta per part del Govern de les Illes Balears és exasperant; l’Ajuntament fa 2 anys que demana finançament a través de l’impost d’estades turístiques, per a la instal·lació d’una planta pilot potabilitzadora al nucli de Santanyí, sense rebre a dia d’avui resposta favorable”.

A més, l’Ajuntament recorda que, segons ha publicat la pròpia DG de Recursos Hídrics aquesta setmana en l’anunci de la consulta pública per a la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, gairebé totes les aigües subterrànies de la zona del migjorn de Mallorca presenten un mal estat tan quantitatiu com qualitatiu. És per aquest fet que la problemàtica de la mala qualitat de l’aigua és un a situació estesa que afecta a varis municipis, on s’està subministrant aigua no apte per al consum humà per la manca de pous amb aigua de bona qualitat. Per això l’ajuntament insisteix en instar al govern autonòmic a emprendre mesures per tal de solucionar aquesta problemàtica. Algunes d’aquestes solucions passarien per l’arribada de la xarxa d’abastiment en alta o be per la instal·lació de una dessaladora a la zona del migjorn de Mallorca que distribueixi aigua de qualitat en els municipis que presenten el regim hídric més sec de Mallorca.

Tot i la feina que es realitza des del consistori, es vol remarcar la necessitat d’emprendre mesures d’envergadura fora del marc competencial municipal per tal de trobar una solució definitiva a la manca de qualitat de l’aigua de consum.
Bookmark and Share