Serveis 

La Policia Local de Santanyí dóna servei les 24 hores del dia. En el municipi està implantat el sistema que podríem denominar Policia de Barri, és a dir, patrulles amb cotxe, motocicleta o a peu per les diverses poblacions que conformen el nostre municipi.

Les tasques que es realitzen diàriament, entre d'altres, són les següents:

 

 • Seguretat i ordre públic.
 • Policia administrativa: vetlar pel compliment de les ordenances, normes i resolucions de caràcter administratiu.
 • Policia assistencial: ajuda en general a persones grans, o amb problemàtiques socials.
 • Policia Judicial: prevenció i actuació davant la comissió d'actes delictius. Intervenció i instrucció de les primeres diligències i informes per actes delictius
 • Policia de trànsit: ordenació, regulació, senyalització i vigilància de trànsit. 
 • Intervenció i instrucció de diligències i informes per accidents de trànsit.
 • Educació vial a les escoles
 • Gestió de vehicles abandonats.
 • Objectes perduts.
 • Suport i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics.
 • Control d'ocupacions de via pública.
 • Control de tancaments de carrers.
 • Control del mercat a les diferents poblacions del nostre terme.
 • Control de renous.
 • Control de venda ambulant.
 • Control d'obres sense llicència.
 • Precinte de vehicles.
 • Citacions judicials.

Actuació en un accident

Control de ciclomotors

 

Normativa

Les funcions de la Policia Local apareixen en l'art. 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, que són:

 • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que s'estableix en les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
 • Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, els bans i la resta de disposicions municipals en l'àmbit de la seva competència.
 • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.
 • La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
 • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per fer-ho.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per fer-ho.