Fons documental de l’Arxiu Municipal de Santanyí

Cronològicament la documentació existent a l'Arxiu Municipal abraça els anys compresos entre 1458 i 2011. Cal dir que la documentació municipal existent s’inicia a partir de l’any 1868, no existint documentació anterior a causa de l'incendi que es produí a conseqüència de la Revolució de 1868 i que va destruir per complet la documentació existent fins aleshores. La documentació anterior a 1868 correspon a un fons privat que encara en l’actualitat no està obert al públic.

El conjunt documental de l'Arxiu ocupa una extensió de c. 888 metres lineals amb un total de c. 7.400 unitats d'instal•lació, distribuïdes en prestatgeries metàl•liques homologades que es troben instal•lades en dos dipòsits.

 

Informació del fons documental de l’AMS

Dates extremes:  
1458 – 2011  
Volum:  

c. 888 metres lineals

 
7.400 unitats d’instal•lació  
Fons documental:  
Òrgans de Govern 1868 – 2011  
Administració General 1867 – 2010  
Administració econòmica 1865 – 2010  
Eleccions 1868 – 2008  
Justícia 1975 – 1997  
Col·leccions factícies 1868 – 2009  
Arxius Particulars i d’altres institucions 1458 – 1998  
Tipus documental:  
Text / Plànols / Fotografies / Video / CDRom / DVD  
Instruments de descripció: Accés:
Inventari (1992) Públic/Restringit