Per qualsevol gestió, és necessari demanar cita prèvia: telèfon 971653002

L’Ajuntament de Santanyí baixarà l’impost de l’IBI en un 5 % i oferirà el pagament fraccionat per alleugerar la pressió fiscal

La greu situació econòmica actual ha conduït a l’equip de govern de l’Ajuntament de Santanyí (PP), plantejar-se algunes mesures per alleugerar la pressió fiscal dels ciutadans.
Una d’aquestes mesures afecta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), el consistori ha optat per fer una rebaixa, en concepte de bonificacions, a aquells ciutadans que optin per fer el pagament abans del període executiu. El tipus de gravamen als béns de naturalesa urbana es mantén en el 0,77%, mentre que el tipus de gravamen als béns de naturalesa rústica seguirà en el 0,33%. Aquesta ordenança s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2010.

Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributària, s’estableix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el fraccionament del deute. Els contribuents podran sol•licitar la seva aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de naturalesa urbana.

Els pagaments es poden efectuar en les següents modalitats:

- En nou mensualitats (de febrer a octubre), equivalent al resultat de dividir per 10 l’import dels rebuts liquidats pels sol•licitants en l’exercici immediatament anterior, i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir sobre les quantitats ja pagades, aplicant-hi una bonificació del 5%.

- En tres pagaments trimestrals (febrer, maig, agost), equivalent al resultat de dividir per quatre l’import del conjunt de rebuts de l’impost sobre béns immobles liquidats, i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir l’import de les quantitats ja pagades, aplicant una bonificació del 5%.

- En un sol pagament únic (de febrer a juliol). S’aplicarà una bonificació del 5% si es paga el mes de febrer, del 4,5% si es paga el mes de març, del 4% si es paga el mes d’abril, del 3,5% si es paga el mes de maig, del 3% si es paga el mes de juny o del 2,5% si es paga el mes de juliol.

D’altra banda, els titulars de família nombrosa, com ja es fa en anys anteriors, gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’immoble.

Els pagaments s’hauran d’efectuar mitjançant domiciliació bancària.

El primer tinent de batle i regidor d’Economia i Hisenda, Llorenç Galmés, ha explicat que “davant la greu situació econòmica que estam experimentant en aquests moments, l’equip de govern s’ha mostrat sensible sobre la problemàtica i intenta contribuir en elaborar uns pressuposts més austers, retallant despeses innecessàries i oferir al ciutadà una fórmula millor per pagar els seus imposts”.