Règim Jurídic

L'accés a l'Arxiu Municipal de Santanyí és lliure i gratuït. Tots els drets i obligacions dels usuaris referents a l'accés i la consulta de documentació dipositada a l'Arxiu estan regulades per la legislació vigent. Els límits d'accés i consulta són els contemplats per la llei, tant com a garantia de conservació de la documentació com el dret a l'honor i intimitat de les persones.

Reglament de l'Arxiu Municipal de Santanyí (AMS)

El Reglament és l'eina que regula les funcions i activitats de l'Arxiu Municipal.

Desenvolupa les finalitats i funcions que són pròpies de l'Arxiu (reunir, conservar, organitzar i servir els documents produïts pel municipi), així com altres drets i obligacions, a les que estan subjectes tant els usuaris com l'administració.

En l’actualitat el reglament de l’AMS està en fase d’aprovació inicial.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedicio de documents administratius

Ordenança aprovada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'aplicació des de l'1 de gener de 2002 en la part referent a l'Arxiu Municipal.

Taxa reguladora per a la reproducció de documentació a l'AMS

La taxa per a la reproducció de documents a l'Arxiu Municipal ve regulada per l'Ordenança abans esmentada.