PLEC DE CONDICIONS MANTENIMENT CLAVEGUERAM

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL PROCEDIMENT OBERT EN FORMA DE CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI I DE LES IMPULSORES D'AIGUA RESIDUAL DE TITULARITAT MUNICIPAL, DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/plec-de-condicions-manteniment-clavegueram