Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/tributs/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-bens-immobles