PLEC CONCESSIÓ SERVEI MINITREN

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC, PER A LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MINITREN TURÍSTIC A LA LOCALITAT DE CALA D'OR, TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/plec-concessio-servei-minitren