Protocol per l'atenció al públic a l'Ajuntament de Santanyí

Exposició de motius, disposicions generals i mesures preventives.