SUBMINISTRAMENT CAMIÓ BOLQUET AMB GRUA

Plec de clàusules econòmico administratives particulars, que han de regir en l'adjudicació del contracte de subministrament d'un camió bolquet amb grua amb destinació al "Servei de neteja viària en el terme municipal de Santanyí"

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3318