Serveis

La Policia Local de Santanyí dóna servei les 24 hores del dia. En el municipi està implantat el sistema que podríem denominar Policia de Barri, és a dir, patrulles amb cotxe, motocicleta o a peu per les diverses poblacions que conformen el nostre municipi.

Les tasques que es realitzen diàriament, entre d'altres, són les següents:

 • Seguretat i ordre públic.
 • Policia administrativa: vetlar pel compliment de les ordenances, normes i resolucions de caràcter administratiu.
 • Policia assistencial: ajuda en general a persones grans, o amb problemàtiques socials.
 • Policia Judicial: prevenció i actuació davant la comissió d'actes delictius. Intervenció i instrucció de les primeres diligències i informes per actes delictius
 • Policia de trànsit: ordenació, regulació, senyalització i vigilància de trànsit. 
 • Intervenció i instrucció de diligències i informes per accidents de trànsit.
 • Educació vial a les escoles
 • Gestió de vehicles abandonats.
 • Objectes perduts.
 • Suport i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics.
 • Control d'ocupacions de via pública.
 • Control de tancaments de carrers.
 • Control del mercat a les diferents poblacions del nostre terme.
 • Control de renous.
 • Control de venda ambulant.
 • Control d'obres sense llicència.
 • Precinte de vehicles.
 • Citacions judicials.

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/6455