Fons documental de l’AMS

Cronològicament la documentació existent a l'Arxiu Municipal abraça els anys compresos entre 1458 i 2017. Cal dir que tot i la localització d’uns llibres anteriors a aquesta data, la documentació municipal existent en general s’inicia a partir de l’any 1868, no existint documentació anterior a causa de l'incendi que es produí a conseqüència de la Revolució d’aquell mateix any i que va destruir per complet la documentació existent fins aleshores. La documentació anterior a 1868 correspon a un fons privat que encara en l’actualitat no està obert totalment al públic.

El conjunt documental de l'Arxiu inclou aproximadament unes 9.500 unitats d'instal·lació, distribuïdes en prestatgeries metàl·liques homologades que es troben instal·lades en dos dipòsits.

Informació del fons documental de l’AMS

Dates extremes del fons documental: 1458 – 2017

Volum aproximat:

 • c. 1140 metres lineals
 • 9.500 unitats d’instal·lació

Fons documental:

 • Acció i òrgans de Govern: 1868 – 2017
 • Secretaria general: 1867 – 2017
 • Serveis: 1868 – 2017
 • Urbanisme: 1868 – 2017
 • Economia i Hisenda: 1865 – 2017
 • Administració de justicia: 1875 – 2014
 • Arxius Particulars i d’altres institucions: 1458 – 2013

Tipus documental: 

Text / Plànols / Fotografies / Video / CDRom / DVD

Instruments de descripció: Accés: Inventari (1992)

Accés:

 • Públic/Restringit
 • Presencia / Mail

 


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/6465