PLA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

L'Ajuntament de Santanyí acaba de renovar el seu compromís amb les polítiques d'infància i joventut mitjançant la redacció d'un nou Pla d'Infància i Adolescència (PLIA) al municipi, amb un horitzó d'execució de 5 anys.

Des de l'ajuntament, aquesta prioritat compta amb una llarga trajectòria. Al maig del 2011 tots els representants polítics de l'ajuntament van signar el Pacte per la Infància, comprometent-se a implantar mesures per afavorir el benestar dels joves i els nens en el terme municipal. A partir d'aquell moment, es van iniciar una sèrie d'actuacions perquè el municipi pogués formar part del programa CAI. Això vol dir que es van realitzar actuacions en les quals es concedia un paper prioritari a la participació dels nens, tant en el seu disseny com en la seva execució i avaluació. Gràcies a la col·laboració de diferents entitats, com l'associació La Veu dels Infants, es van impulsar diferents iniciatives que implicaven els més joves del municipi per fomentar la seva participació i consciència.

Ja en 2014, l'Ajuntament de Santanyí va desenvolupar el reglament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència i va crear la seva estructura organitzativa. Amb la implicació de tots els centres escolars del municipi des del segon cicle de primària fins al 4t d'ESO. Aquest organigrama es va estructurar amb la creació de dos òrgans de participació: el Grup Municipal de Participació Infantil i de l'Adolescència, integrat per alumnes representants de tots els centres educatius del municipi, i el Consell Municipal de la Infància i Adolescència, format per alumnes i representants de totes les àrees relacionades amb la infància i la joventut de Santanyí (polítics, mestres, associacions, personal sanitari, etc.).

A partir d'aquell moment, amb els òrgans constituïts, els més joves del municipi de Santanyí han anat fent fins al dia d'avui propostes d'actuacions que consideraven necessàries mitjançant el Grup Municipal per, posteriorment, traslladar-les al Consell per a la seva aprovació.

Com a fruit de totes aquestes accions desenvolupades i la documentació tècnica necessària elaborada, el dia 7 de novembre de 2014 l'Ajuntament de Santanyí va rebre a Guadalajara la distinció CAI de mans d'UNICEF pel període de 2014 fins a 2018. Un reconeixement que ha mantingut des de llavors fins avui, amb la renovació del compromís entre UNICEF i l'Ajuntament el 2018.

Durant aquests anys, Santanyí s'ha consolidat com a municipi Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència. L'aposta és continuar treballant per aquests òrgans de participació ciutadana i poder donar veu als nens i adolescents perquè les seves opinions i propostes es tinguin en compte en les decisions del Govern Local, de les organitzacions i de les persones adultes en general. Per tant, el govern municipal es compromet a vetllar pel benestar de tots els nens i joves del municipi i crear un municipi dinàmic, actiu i participatiu. Mostra d'aquest compromís es poden trobar en iniciatives impulsades per l'ajuntament, com són els pressupostos participatius juvenils o el Debat Familiar.

Tot aquest compromís es va estructurar entre els anys 2018 i 2022 en el Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Santanyí. Un document en el qual es va planificar totes les accions a dur a terme en aquesta matèria en el període de vigència esmentat. Esgotada la vigència del Pla, resultava imprescindible redactar un nou document que recollís les necessitats de la infància i l'adolescència del municipi i planifiqués les actuacions necessàries fins al 2026 per fer efectiva la Convenció sobre els Drets de l'Infant. És a dir, un nou Pla Local de la Infància i l'Adolescència.

Amb una feina prèvia de mesos, l'equip tècnic encarregat de la redacció del projecte va dur a terme el Diagnòstic del PLIA, un document que proporciona una imatge precisa de la situació de la infància i l'adolescència al municipi, així com dels recursos i accions que s'han dut a terme des de l'Ajuntament fins al moment. Es va analitzar de manera sistemàtica tota la informació presentada per l'ajuntament, alhora que es van dur a terme entrevistes amb diferents actors claus i es va realitzar una enquesta amb els representants dels centres educatius que formen part del Grup Municipal. Així mateix, el Diagnòstic inclou el Marc Normatiu de les polítiques d'infància i joventut al municipi, una anàlisi sociodemogràfica i una revisió dels informes estadístics realitzats a nivell supramunicipal.

Recollides totes les conclusions del Diagnòstic, l’equip tècnic del projecte ha redactat el Pla d’Actuació. El document recull totes les accions que cal dur a terme des de l'Ajuntament, en col·laboració amb els diferents agents involucrats, per millorar i donar impuls a les polítiques d'infància i joventut al municipi els pròxims anys.

 

Uniceflogo