JUTJAT DE PAU DE SANTANYÍ

El Jutjat de Pau de Santanyí es troba al carrer Centre núm. 28-1r d'aquesta localitat, al primer pis de l'edifici conegut com a Casa de Cultura. Número de telèfon 971 16 31 26. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores.

Les seves competències pròpies en matèria civil es resumeixen en dos tipus de procediments: actes de conciliació i judicis verbals d'escassa quantia.

Les seves competències pròpies en matèria penal se cenyeixen fonamentalment al coneixement d'un únic procediment, el judici de faltes, que la llei reserva per a aquest tipus d'òrgans depenent de la natura dels fets punibles.

Així mateix, qualsevol ciutadà pot interposar davant d'aquest òrgan qualsevol tipus de denúncia, la qual serà tramesa als jutjats d'instrucció de Manacor per a la seva tramitació.

No obstant això, la major part del treball exercit en ambdós àmbits es dedica al compliment de les sol·licituds de cooperació judicial trameses per altres òrgans jurisdiccionals.

El Jutjat de Pau de Santanyí també actua com a Registre Civil per delegació del registre Civil de Manacor, partit judicial al qual pertany aquest municipi, i du a terme diverses tasques com la inscripció de naixements, matrimonis i defuncions, i l'expedició de certificats, així com l'expedició de llibres de família.

Una altra de les competències en aquest àmbit és la tramitació d'expedients diversos; el més important és el de matrimoni civil i compta amb una sala d'actes en la qual se celebren les bodes civils.