Serveis

El Servei de l'Arxiu Municipal de Santanyí (AMS), és el departament encarregat de la custòdia, conservació i gestió de la documentació generada per part de l'Administració municipal, així com d'altres organismes que donen testimoni de la seva activitat en el municipi.

Horari

Santanyí: dilluns, de dimecres a divendres de 9 a 14 hores

Cala d'Or: dilluns, de dimecres a divendres de 9 a 14 hores

Servei de consulta

El dret d'accés i consulta dels documents, com el dret a la informació, que no estan subjectes a restriccions legals, és universal.

L'AMS ofereix la possibilitat de consultar en l'oficina de l'Arxiu la documentació existent en els dipòsits documentals, fent accessible als ciutadans el fons de l'Arxiu, tant en el vessant administratiu com en el cultural.

Els serveis de consulta que ofereix l'AMS són una sala de consulta amb capacitat per a quatre persones; informació i recerca de documentació municipal i històrica; consulta de plànols i fotografies del Municipi; una biblioteca administrativa auxiliar ; les publicacions municipals ; un sistema de reprografia ; i els instruments de descripció de l'Arxiu.

Biblioteca Auxiliar de l’AMS

L'Arxiu compta amb una biblioteca auxiliar amb uns c. 270 exemplars de temàtica diversa (dret, història, poesia, turisme...).

Inclou la possibilitat de consulta de les col•leccions de l'Aranzadi (1933-1997); El Consultor (1933 – 2001); l'Alcubilla i la Gaceta de Madrid (incompleta), a més de la consulta a través d'Internet dels Butlletins Oficials com el BOE i el BOIB.

Publicacions municipals

L'AMS recull totes les publicacions que edita o amb què col•labora l'Ajuntament de Santanyí. Recull tant publicacions de poesia, publicitat, programes de festes, publicacions històriques, etc.

Sistema de reprografia

L'AMS ofereix la possibilitat de fotocopiar i reproduir documents dipositats a l'Arxiu Municipal, previ pagament de la reproducció, essent el seu preu fixat per l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius aprovada en el B. O. de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'aplicació des de l'1 de gener de 2002 en la part referent a l'Arxiu Municipal.

La reproducció de documents, s'ha de sol•licitar per escrit amb una sol•licitud que serà facilitada per l'Arxiu.

Instruments de descripció

Els instruments de descripció de què disposa l'AMS es centren exclusivament en l'Inventari realitzat l'any 1989 (Beatriu Zamorano & Antoni Ballester , 1992).

Inicialment, l'inventari s'estructura amb un capítol introductori de caràcter històric sobre el Municipi, l'Ajuntament i l'Arxiu, destacant un dels fets històrics que han marcat la producció documental de la localitat: la Revolta de 1868 on un grup de pagesos entraren a l'Ajuntament i destruïren tota documentació existent fins aleshores.

En segon lloc, hi ha un capítol on es tracten algunes qüestions sobre l'Arxiu Municipal, les seves infraestructures, a més de les referències al Quadre de Classificació utilitzat, així com la documentació existent, les seves dates extres, signatures, etc.

Cronològicament la documentació existent a l'Arxiu Municipal abraça els anys compresos entre 1458 i 2011. Cal dir que la documentació municipal existent s’inicia a partir de l’any 1868, no existint documentació anterior a causa de l'incendi que es produí a conseqüència de la Revolució de 1868 i que va destruir per complet la documentació existent fins aleshores. La documentació anterior a 1868 correspon a un fons privat que encara en l’actualitat no està obert al públic.

El conjunt documental de l'Arxiu ocupa una extensió de c. 888 metres lineals amb un total de c. 7.400 unitats d'instal•lació, distribuïdes en prestatgeries metàl•liques homologades que es troben instal•lades en dos dipòsits.