Serveis

El Servei de l'Arxiu Municipal de Santanyí (AMS), és el departament encarregat de la custòdia, conservació i gestió de la documentació generada per part de l'Administració municipal, així com d'altres organismes que donen testimoni de la seva activitat en el municipi.

Horari (CITA PRÈVIA)

Santanyí: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 hores

Cala d'Or: dilluns i dijous de 9 a 14 hores

Servei de consulta

El dret d'accés i consulta dels documents, com el dret a la informació, que no estan subjectes a restriccions legals, és universal.

L’accés a l’oficina per a consulta o investigació estarà sotmesa a cita prèvia i a les restriccions legals imposades per la situació generada pel COVID-19

Les consultes intentaran ser resoltes en un primer moment de manera telemàtica. En cas que no sigui possible resoldre els dubtes es citarà a les persones interessades per poder venir a les oficines de l’arxiu.

L'AMS ofereix la possibilitat de consultar la documentació existent en els dipòsits documentals, fent accessible als ciutadans el fons de l'Arxiu, tant en el vessant administratiu com en el cultural.

Els serveis de consulta que ofereix l'AMS són una sala de consulta; informació i recerca de documentació municipal i històrica; consulta de plànols, videos i fotografies del Municipi; una biblioteca administrativa auxiliar ; les publicacions municipals ; un sistema de reprografia en suport paper i en digital ; i els instruments de descripció de l'Arxiu.

Biblioteca Auxiliar de l’AMS

L'Arxiu compta amb una biblioteca auxiliar amb aproximadament 270 publicacions de temàtica diversa (dret, història, poesia, turisme...).

Inclou la possibilitat de consulta de les col·leccions de l'Aranzadi (1933-1997) i l'Alcubilla i la Gaceta de Madrid (incompleta).

Tot i no poder ser consultat fora de les instal·lacions de l’AMS, l’arxiu també permet la consulta de la revista el “Santanyí” en format digital, així com els programes de festes de les diferents localitats i pregons corresponents.

Publicacions municipals

L'AMS recull totes les publicacions que edita o amb què col·labora l'Ajuntament de Santanyí. Recull tant publicacions de poesia, publicitat, programes de festes, publicacions històriques, etc.

Sistema de reprografia

L'AMS ofereix la possibilitat de fotocopiar i reproduir documents dipositats a l'Arxiu Municipal, previ pagament de la reproducció, essent el seu preu fixat per l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius aprovada en el B. O. de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'aplicació des de l'1 de gener de 2002 en la part referent a l'Arxiu Municipal.

La reproducció de documents, s'ha de sol·licitar per escrit amb un document que els interessats es poden descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament. Aquesta sol·licitut ha de tenir registre d’entrada de l’Ajuntament abans de realitzar la consulta.

Instruments de descripció

Els instruments de descripció de què disposa l'AMS són l'Inventari realitzat l'any 1989 (Beatriu Zamorano & Antoni Ballester , 1992).

Inicialment, l'inventari s'estructura amb un capítol introductori de caràcter històric sobre el Municipi, l'Ajuntament i l'Arxiu, destacant un dels fets històrics que han marcat la producció documental de la localitat: la Revolta de 1868 on un grup de pagesos entraren a l'Ajuntament i destruïren tota documentació existent fins aleshores.

En segon lloc, hi ha un capítol on es tracten algunes qüestions sobre l'Arxiu Municipal, les seves infraestructures, a més de les referències al Quadre de Classificació utilitzat, així com la documentació existent, les seves dates extres, signatures, etc.