Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament l’Ajuntament de Santanyí perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Ajuntament.

La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades per l’Ajuntament.

Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades a la Plaça Major, 12 – 07650 Santanyí.

Informació sobre el tractament de dades personals

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s'exposen a continuació:

Responsable: Policia Local de Santanyí - Ajuntament de Santanyí - Plaça Major, 12 – 07650 Santanyí (Illes Balears)

Delegat de Protecció de Dadesdpo@ajsantanyi.net

Finalitat: Gestionar les peticions i sol·licituds. [segons formulari/ documentació]

Legitimació: El compliment d'una obligació legal i l'exercici de poders públics conferits al Responsable.

Conservació: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat mencionada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxiu aplicable.

Destinataris: El Responsable podrà comunicar a les empreses que prestin serveis relacionats, així com a autoritats competents en la matèria.

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment (si aquesta és la legitimació), exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre de l'Ajuntament o al Delegat de Protecció de Dades dpo@ajsantanyi.net . Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.