SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ AMB BOLQUET I AMB GRUA PEL SERVEI DE NETEJA VIARIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE HAN DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN CAMIÓN VOLQUETE CON GRUA CON DESTINO AL "SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANYÍ"

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3321